§ 1. - Staż adaptacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1792

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2016 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
ramowy program stażu adaptacyjnego, zwanego dalej "stażem", dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej;
2)
sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu;
3)
szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie odbywania stażu;
4)
warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym są odbywane staże.