§ 11. - Staż adaptacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1792

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2016 r.
§  11. 
1. 
Opiekun stażu jest odpowiedzialny za realizację przez pielęgniarkę lub położną programu stażu cząstkowego zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.
2. 
Do obowiązków opiekuna stażu należy:
1)
zaznajomienie pielęgniarki lub położnej z organizacją podmiotu organizującego staż oraz jednostkami lub komórkami organizacyjnymi tego podmiotu;
2)
ustalenie szczegółowego planu i harmonogramu stażu cząstkowego i nadzór nad jego realizacją;
3)
zapewnienie warunków do realizacji programu stażu cząstkowego;
4)
nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę lub położną;
5)
wykonywanie wspólnie z pielęgniarką lub położną świadczeń pielęgniarskich lub położniczych, stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;
6)
nadzorowanie prowadzenia przez pielęgniarkę lub położną obowiązującej dokumentacji medycznej, w tym dokumentowania opieki pielęgniarskiej lub położniczej;
7)
zapewnienie pielęgniarce lub położnej opieki i doradztwa fachowego;
8)
kierowanie procesem samokształcenia pielęgniarki lub położnej;
9)
przeprowadzanie oceny umiejętności i wiedzy nabytych w czasie trwania stażu;
10)
przekazywanie koordynatorowi stażu opinii niezbędnej do wystawienia opinii zawodowej, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 5;
11)
zaliczenie stażu cząstkowego na podstawie uzyskania przez pielęgniarkę lub położną pozytywnego wyniku z kolokwium, o którym mowa w § 15 ust. 3.