§ 13. - Staż adaptacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1792

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2016 r.
§  13. 
Pielęgniarka lub położna są obowiązane:
1)
zapoznać się z przepisami regulującymi odbywanie stażu, ramowym programem oraz ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami;
2)
prowadzić kartę stażu adaptacyjnego pielęgniarki lub położnej;
3)
przestrzegać zasad wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach etyki zawodowej pielęgniarki i położnej;
4)
współuczestniczyć w realizacji opieki pielęgniarskiej lub położniczej w zakresie powierzonych zadań;
5)
stosować się do wskazówek i poleceń opiekuna stażu, pielęgniarki lub położnej oddziałowej, lub pielęgniarki lub położnej koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek lub położnych oraz kierownika komórki organizacyjnej w realizacji powierzonych mu zadań;
6)
brać udział w obchodach lekarskich, raportach pielęgniarskich lub położniczych, naradach i konsultacjach lekarskich i pielęgniarskich;
7)
przygotowywać prace pisemne w przypadku ich zlecania przez opiekuna stażu;
8)
prowadzić dokumentację medyczną na bieżąco i z należytą starannością;
9)
uczestniczyć w formach szkolenia wskazanych przez opiekuna stażu lub koordynatora stażu;
10)
przystępować do sprawdzianów i kolokwiów.