§ 3. - Staż adaptacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1792

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2016 r.
§  3. 
1. 
Staż jest odbywany w ramach staży cząstkowych.
2. 
Czas trwania staży cząstkowych, o których mowa w ust. 1, miejsce ich odbywania oraz cele stażu wraz z wykazem umiejętności określa ramowy program stażu, zwany dalej "ramowym programem", określony dla:
1)
pielęgniarek - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
położnych - w załączniku nr 2 do rozporządzenia.