Art. 8. - Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1640

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2015 r.
Art.  8.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.